Fietsbandenplakset biketotaal BANDENPLAKSET

Ons artikelnummer: S05857
Merk:

Niet op voorraad

+ Toevoegen om te vergelijken
Verzonden binnen 2 weken

Specificaties

Artikelinformatie

Productomschrijving

De enige echte originele Simson Reparatiedoos Normaal. Deze reparatiedoos is handig voor het repareren van vrijwel iedere traditionele fietsband zowel thuis als onderweg. Volg bij het plakken van de band de bijgeleverde instructies.

 

 

Etiket informatie:

 

Gevarenaanduidingen

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bijlage

Bezig met laden...